ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αμφιλοχία      16/10/2018      Αριθ.  Πρωτ.     –     9949    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  4. Τον ΚΑ 30.6662.006. του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ 630/218 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 106/23-7-2018 απόφαση της ΟΕ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 15.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Π-17, 1,20mx74cm με ανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ Τεμ. 2 60,00 120,00
2 Π8 1,20mx75cm με ανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ ΚΑΦΕ Τεμ 1 80,00 80,00

 

    Σύνολο 200,00 €
    ΦΠΑ 24%   48,00 €
    Στρογγυλοποίηση     0,00 €
    Γενικό Σύνολο 248,00 €

 Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 377/2018 απόφαση του Δημάρχου .( ΑΔΑ: 7ΖΝΓΩΨΞ-7ΑΓ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός