ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κάδων απορριμμάτων για ένα έτος συνολικής δαπάνης 14.999,04 € με Φ.Π.Α. Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται την αριθ. 02/2019 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της επιχείρησης και τον τίτλο της προμήθειας μέχρι την 25 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας με σημείωση ( Προσφορά για το Τμήμα Προμηθειών να μην ανοιχθεί )

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΜΕΛΕΤΗ 2/2019
2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ