Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς για την Προμήθεια Δεξαμενών Ύδρευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                         

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Γρηγόριος Μίλης

       Αμφιλοχία      23-8-2019

       Αριθ.  Πρωτ.     – 9568      –

 

ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια δεξαμενών  ύδρευσης
  4. Τον ΚΑ 25-7135.003 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ 802/2019 η

α/α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

1

Προμήθεια και μεταφορά ενός βυτίου  κυλινδρικού κατακόρυφου 25000 lt

Τεμ  1

2.900,00€

2.900,00€

 2

Προμήθεια και μεταφορά ενός βυτίου  κυλινδρικού κατακόρυφου 3150 lt

Τεμ  1

366,13€

366,13€

Σύνολο

3.266,13€

ΦΠΑ 24%

783,87€

Γενικό Σύνολο

4.050,00€

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τρίτη  27/08/2019 και ώρα 10.00 μ.  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 357/2018 απόφαση του Δημάρχου .( ΑΔΑ: Ω5ΥΑΩΨΞ-Λ2Ζ )

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας