ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την εγκατάσταση μεταλλικής σκάλας σε αντικατάσταση παλαιάς στο κτήριο του (3ου) Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία:  16-10-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.    –    9941

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας:  Εγκατάσταση μεταλλικής σκάλας σε αντικατάσταση παλαιάς στο κτήριο του (3ου) Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας 
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018  ΚΑ 10-6261,001 (Εγκατάσταση μεταλλικής σκάλας σε αντικατάσταση παλαιάς στο κτήριο του (3ου) Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας  ) ποσού 6.950,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την ως άνω εργασία , έτσι όπως έχουν καθοριστεί στην Τεχνική Περιγραφή 25/2018 που έχει συνταχθεί στις 10-9-2018 από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών και είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Υπηρεσία μας, μέχρι την Τετάρτη  17-10-2018 και ώρα 10,00 μ.μ.

Οι εργασίες  θα εκτελεστούν εντός 5 ημερών.

Ο Γενικός Γραμματέας

   Αλπός Γεώργιος