ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δημαρχείου.

                                                                          Αμφιλοχία   10-10-2018  
Αριθ.  Πρωτ.     –   9687 –

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την  Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού δημαρχείου
  4. Τον ΚΑ 10-6264  του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α- 680 (ΑΔΑ: 6ΑΙΟΩΨΞ-7ΥΤ)

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Πέμπτη    11/10/2018 και ώρα 15.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για την παρακάτω υπηρεσία : Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δημαρχείου (εξειδικευμένο εξοπλισμό προβολών, ηχητικών, συνεδριακό, μαγνητοσκόπησης και μετάδοσης σήματος εικόνας και ήχου, μικροφωνικής εγκατάστασης και συναγερμού ασφάλειας ) ως εξής:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ υπηρεσιας ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού δημαρχείου Κατ. Αποκ. 1 1200,00  
      ΣΥΝΟΛΟ  
      ΦΠΑ 24%  
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός