ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για επισκευή στα δίκτυα διακοσμητικού και οδικού φωτισμού στον οικισμό Μπούκας και στον συνοικισμό Κάμπο Αμπελακίου,

Αμφιλοχία: 15/10/2018  Αριθ. Πρωτ. 9915

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας Επισκευή στα δίκτυα διακοσμητικού και οδικού φωτισμού στον οικισμό Μπούκας και στον συνοικισμό Κάμπο Αμπελακίου, για την αποκατάσταση της λειτουργίας και την εξασφάλιση αποφυγής ατυχημάτων και δυσλειτουργιών
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 20-6262.001 ποσού 10.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις κατωτέρω  εργασίες  μέχρι την Τρίτη 16-10-2018  και ώρα 11.00μ.μ. :

εργασία Μ.μ Τιμή μονάδας υπηρεσίας σε € Μονάδες  
Αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού τεμ 5,00 25
Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού γα ένα φωτιστικό σώμα τεμ 27,50 12
Αντικατάσταση ραγοδιακοπτών φορτίου τεμ 25,00 38
Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών) τεμ 20,00 17
Καθαρισμός Φ/Σ εγκατεστημένου σε ύψος μέχρι 8,0 m από το δάπεδο εργασίας τεμ 20,00 55
Αντικατάσταση Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος τεμ 10,00 3
Αντικατάσταση Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST τεμ 30,00 50
Αντικατάσταση Εκκινητής (STARTER) τεμ 4,50 35
Αντικατάσταση Εναυστήρας χωρίς εκκινητή (STARTER) τεμ 25,00 2
Αντικατάσταση φωτοκυττάρου τεμ 40,00 7
Αντικατάσταση ηλεκτρονόμων φορτίου τεμ 50,00 7
Αντικατάσταση Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVCδιατομής  4 x 1,5 mm² Μέτρα 2,80 826
Αντικατάσταση Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 10 mm² Μετρα 3,40 88
Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά και επανατοποθέτηση τεμ 20,00 12
Συνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν εντός τριών ημερών.

Ο Γενικός Γραμματέας
Αλπός Γεώργιος