ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία:4-8-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 10125
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Κάθε ενδιαφερόμενο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας : Αποκατάσταση οδών
από φυσι-κές καταστροφές Δ.Ε. Μενιδίου
4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017
ΚΑ 30-7333.006 ποσού 4.488,80€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την
εργασία σε μήκος περίπου 4.4 χλμ. στην εδαφική περιφέρεια Τ.Κ.
Μενιδίου και συγκεκριμένα στους οικισμούς Καθαροβουνίου, Δαφνιά
Καζάρμα, Πλατύ Τ.Κ. Φλωριάδας της Δ.Ε. Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας
μέχρι την Δευτέρα 07/08/2017 και ώρα 12.00μ.μ.

περιγραφή εργασίας μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδας δαπάνη
Καθαρισμός επιχωμένων οδών M2 3276 0,50 1638,00
Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τρι-γωνικής διατομής ή ερείσματος σε κά-θε
είδους έδαφος m 200 0,66 132,00
Διάστρωση αδρανών υλικών Μ2 8800 0,21 1850,00
Σύνολο Δαπάνης 3620,00
Φ.Π.Α 24% 868,80
Γενικό σύνολο 4.488,80

Ο Γενικός Γραμματέας
Αλπός Γεώργιος