ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία: 4-8-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 10124
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας :Βελτίωση δημοτικού
οδικού δικτύ-ου Δ.Ε. Ινάχου
4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017
ΚΑ 30-7333.007 «βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε.Ινάχου » ποσού 4.100,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την
εργασία σε μήκος περίπου 4,0 χλμ. στον οικισμό Αγριδίου, Πετρώνας,
Εμπεσού της Δ.Ε. Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας μέχρι την Δευτέρα
7/8/2017 και ώρα 12.00μ.μ.

περιγραφή εργασίας μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδας δαπάνη
Καθαρισμός επιχωμένων οδών M2 216 0,50 108,00
Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε
είδους έδαφος m 250 0,66 165,00
Διαμόρφωση βραχωδών επιφανειών m2 190 2,70 513,00
Διάστρωση αδρανών υλικών Μ2 12.000 0,21 2.520,00
Σύνολο Α 3.306,00
Στρογγυλοπ 0,45
Σύνολο Β 3.306,45
Φ.Π.Α 24% 793,55
Γεν, Σύνολο 4.100,00

Ο Γενικός Γραμματέας
Αλπός Γεώργιος