ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
Αμφιλοχία      22-11-2018
Αριθ.  Πρωτ.     –    11723             –

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια     ενός server και παρελκομένων αυτού για την αναβάθμιση του λειτουργούντα εξοπλισμού του Δημαρχείου Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 10-7134.003 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ  Α-798     

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι  25-11-2018 και ώρα 10:00 π.μ.   :

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τιμή προσφοράς
ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ LEXMARK 1,0 50,0  
H/Y HP 290PD MT i3 1,0 520,0  
MONITOR   22″ 2,0 118,0  
    ΣΥΝΟΛΟ  
    ΦΠΑ 24%  
    ΓΕΝΙΚΟ  
       
       
       

 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού έχουν εγκριθεί με την αρίθμ.  476/2018 ( ΑΔΑ 6Θ2ΔΩΨΞ-910 ) απόφαση Δημάρχου Αμφιλοχίας.

 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Γεώργιος Αλπός