ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου_  30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
Αμφιλοχία      2/10/2018
 Αριθ.  Πρωτ.       –  9315   –
 
ΠΡΟΣ
 
      Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   ψυχρού ασφαλτικού για την επισκευή οδοστρωμάτων δημοτικών οδών
  4. Τον ΚΑ 30-6662.004 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α647 με ΑΔΑ Ω0ΠΓΩΨΞ-0ΕΣ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 3000,00 €   για την εν λόγω προμήθεια

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τετάρτη 3-10-2018   και ώρα 15.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
Ψυχρό ασφαλτόμιγμα    σε σάκους 25 kg ως τεχνικές προδιαγραφές 10.000 κιλα    
    ΣΥΝΟΛΟ  
    ΦΠΑ 24%  
    ΓΕΝΙΚΟ  

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ.    316/2018 (ΑΔΑ 7Α0ΠΩΨΞ-ΧΗ0) απόφαση του Δημάρχου Αμφιλοχίας .

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός