ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 24-9-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: –    8978   –
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                       ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας » οικισμός Σαρδηνίων
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 30-7336.002 «Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων  » ποσού 7.950,00€

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρτη  26/9/2018 και ώρα 14.30μ.μ. :

 

Περιγραφή εργασίας Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Εκσκαφές σε ημίβραχο Μ3 55 13,00 715,00
Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών Μ3 40 7,00 280,00
Ξυλότυποι Μ2 26 8,00 208,00
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 M3 30 84,00 2.520,00
Οπλισμός  B500C χλγ 2743 0,98 2.688,14
  ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.411,14  
                                ΦΠΑ   24 % 1.538,67  
  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.949,81  

 

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Αλπός Γεώργιος