ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX: 2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος Αμφιλοχία 11-7-2017
Αριθ. Πρωτ. – 8767 –

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, για την συντήρηση των οδών και κοινόχρηστων χώρων και εργασιών διαμόρφωσης στο Δήμο Αμφιλοχίας ΔΕ Αμφιλοχίας.
4. Τον ΚΑ 30-6662.015 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-419 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 73/22-5-2017 απόφαση της ΟΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΑΥ419 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)