ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 70-6671.003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και την ΠΑΥ Α-510/2018 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 80/01-06-2018 απόφαση της ΟΕ.

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε μέχρι την Τρίτη 26/06/2018 και ώρα 13.00 μ.μ την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη:

 

α/α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο δαπάνης
1 Προειδοποιητικό τρίγωνο Τεμάχιο 33
2 Φορητό Φαρμακείο οχήματος Τεμάχιο 33
3 Φακός οχήματος Τεμάχιο 33
4 Φορητός Πυροσβεστήρας Τύπου 1 Τεμάχιο 14
5 Φορητός Πυροσβεστήρας Τύπου 2 Τεμάχιο 9
6 Φορητός Πυροσβεστήρας Τύπου 3 Τεμάχιο 19
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων του ανωτέρω πίνακα, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, αυτά αναφέρονται στην αριθ. 185/2018 απόφαση Δημάρχου Αμφιλοχίας.( ΑΔΑ: Ψ5ΥΦΩΨΞ-0ΡΥ)

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-2