Πρόσκληση για «Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Αμφιλοχίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αμφιλοχία: 09-07-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ: -6.671-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                          ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Μίλης Γρηγόριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας :
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 10-6261.002 «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αμφιλοχίας» ποσού 3.670,40€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι τη Δευτέρα 15/07/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Αντικατάσταση υφιστάμενων ειδών υγιεινής μετά των υλικών τεμ. 5 200,00€ 1.000,00€
2 Αντικατάσταση υφιστάμενων εξαρτημάτων (μπαταριών) WC μετά των υλικών τεμ. 2 80,00€ 160,00€
3 Αντικατάσταση υφιστάμενων τμημάτων σωλήνα αποχέτευσης και σιφονιού δαπέδου

 

τεμ. 4 250,00€ 1.000,00€
4 Αντικατάσταση υδραυλικού κινητήρα τεμ. 1 800,00€ 800,00€
        ΣΥΝΟΛΟ: 2.960,00€
        ΦΠΑ: 710,40
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.670,40
CPV: 44160000-9  Σωληναγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά

υλικά και συναφή είδη

       
  44411000-4  Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής        
  42122130-0  Αντλίες νερού        

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ