Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζουμε ότι την 20ην Μαρτίου 2020 ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00 θα γίνει τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  ( Τεύχος Α’ αριθμ.55/11.3.2020 άρθρο 10 …. « κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 »)  για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα, ήτοι :

ΘΕΜΑ 1ο  :  «Χορήγηση άδειας σε παραγωγό πωλητή υπαίθριου εμπορίου ( αίτημα κ. Νικολάου Φούντα )   ».

[ Εισηγητής :  ο  Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο  :  « Καθορισμός αριθμού αδειών έγκρισης συμμετοχής στην κυριακάτικη Αγορά Δ.Ε. Μενιδίου  ».

[ Εισηγητής :  ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος )  ].

ΘΕΜΑ 3ο   : « ΄Εγκριση εισηγητικής έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2019 της Οικονομικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού   ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 4ο   : « Λήψη απόφασης για  την καταβολή στον δικηγόρο κ. Ανδρέα Κ.Παπαρρηγόπουλο αμοιβής για εξώδικες ενέργειες απόδοσης στον Δήμο μας των δημοτικών τελών κ.λ.π. που οφείλουν οι εταιρείες « ENERGA POWER TRADING και  HELLAS  POWER».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020( Ο.Π.Δ.. – Πίνακας στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων )   ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 6Ο : «΄ Εγκριση των υψομετρικών μελετών μεταξύ  των  Ο.Τ. 156,162,163,154,155,224 και 225 του ΕΡΣ/88 οικισμού Αμφιλοχίας , Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Νικόλαος Νίκας   ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 7Ο : «Πρόσληψη επτά (7) εργατών με δίμηνη σύμβαση για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και της υπηρεσίας πρασίνου ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Λεωνίδας Κατσαντάς   ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 8Ο : « Τροποποίηση προγενέστερων αποφάσεων Δ.Σ. που αφορούν στην αποδοχή αποφάσεων ένταξης χρηματοδοτούμενων έργων  ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Νικόλαος Νίκας   ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 9ο  : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού   έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης