Πρόσκληση για “Βελτίωση Προσβασιμότητας Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Μενιδίου (θέση Δαφνιά και Οικισμοί Καζάρμα, Καθαροβουνίου και Μέγα Στούρνου)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αμφιλοχία: 25-06-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                            Αριθ. Πρωτ: -5.929-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                         Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Βελτίωση Προσβασιμότητας Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Μενιδίου (θέση Δαφνιά και Οικισμοί Καζάρμα, Καθαροβουνίου και Μέγα Στούρνου)»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-7333.009 «Βελτίωση Προσβασιμότητας Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Μενιδίου» ποσού 4.780,20€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι τη Δευτέρα 01/07/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

  ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Διαμόρφωση βραχωδών επιφανειών Μ2 2,50 500,00 1.250,00
2 Διάστρωση αδρανών υλικών Μ2 0,20 13.025,00 2.605,00
      Σύνολο 3.855,00€
      ΦΠΑ 24% 925,20€
      Γενικό Σύνολο 4.780,20€
  Εργασίες συντήρησης  οδών CPV   45233141-9

 

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ