Πρόσκληση για “Βελτίωση Αθλητικών Υποδομών Τ.Κ. Εμπεσού”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αμφιλοχία: 25-06-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ: – 5.947  –

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                  ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                               Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Μίλης Γρηγόριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Βελτίωση αθλητικών υποδομών Τ.Κ. Εμπεσού  »
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 15-7336.002 «Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου» ποσού 3.985,36€.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι  τη Δευτέρα  01/07/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
Ανακατασκευή- συμπλήρωση  περίφραξης m 40,00€ 40,00 1.600,00€
Τοποθέτηση μεταλλικών θυρών περίφραξης m2 90,00€ 7,20 648,00€
Τοποθέτηση αγκυρίων έδρασης και εγκατάσταση δύο τεμαχίων μπασκετών με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος τεμ. 350,00€ 2,00 700,00€
Διαγράμμιση γηπέδου m2 3,80€ 70,00 266,00€
    Σύνολο 3.214,00€
    ΦΠΑ 24% 771,36€
    Γενικό Σύνολο 3.985,36€

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ