Πρόσκληση για “Συντήρηση επιστρώσεων με κυβόλιθους του παραλιακού μετώπου Μενιδίου, Δ.Ε.Μενιδίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αμφιλοχία: 16-05-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ: -4.601-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                              ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                          Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση επιστρώσεων με κυβόλιθους του παραλιακού μετώπου Μενιδίου, Δ.Ε. Μενιδίου»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-6262.008 «Συντήρηση επιστρώσεων με κυβόλιθους του παραλιακού μετώπου Μενιδίου, Δ.Ε. Μενιδίου» ποσού 5.952,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρτη 22/05/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

Περιγραφή εργασίας Ποσ. Τιμή μονάδας Σύνολο
1 Καθαίρεση των υφιστάμενων κατεστραμμένων κυβόλιθων και τοποθέτηση νέων στη θέση αυτών 400,00m2 12,00€ 4.800,00€
  Σύνολο 4.800,00€
ΦΠΑ 24% 1.152,00€
Γενικό Σύνολο 5.952,00€

CPV:  45432110-8   Εργασίες Επίστρωσης Δαπέδων

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ