Πρόσκληση για “Συντήρηση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ινάχου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αμφιλοχία: 17-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                    Αριθ. Πρωτ: -3.825-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                    ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                               Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ινάχου»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 20-7336.002 «Συντήρηση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ινάχου» ποσού 14.991,60€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη 23/04/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

  Περιγραφή εργασίας Ποσ. Τιμή μονάδας Σύνολο
1 Αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης NYY 3*2,5 1.020,00 m 2,00€ 2.040,00€
2 Αντικατάσταση χαλύβδινου ιστού 13,00 τεμ. 100,00€ 1.300,00€
3 Αντικατάσταση ΦΣ 28,00 τεμ. 50,00€ 1.400,00€
4 Αντικατάσταση χαλύβδινου ιστού και ΦΣ 25,00 τεμ. 150,00€ 3.750,00€
5 Μεταφορά ιστών σε νέα θέση 24,00 τεμ. 150,00€ 3.600,00€
    Σύνολο 12.090,00€
    ΦΠΑ 24% 2.901,60
    Γενικό Σύνολο 14.991,60

 

CPV 45310000-3   Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΝΑΧΟΥ