Πρόσκληση για ” Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από φυσικές καταστροφές στις Τ.Κ. Μαλεσιάδας, Αμοργιανών και Πετρώνας του Δήμου Αμφιλοχίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αμφιλοχία: 28-05-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                         Αριθ. Πρωτ: -4.799-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                    Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από φυσικές καταστροφές στις Τ.Κ. Μαλεσιάδας, Αμοργιανών και Πετρώνας του Δήμου Αμφιλοχίας»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-7333.002 «Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από φυσικές καταστροφές στις Τ.Κ. Μαλεσιάδας, Αμοργιανών και Πετρώνας του Δήμου Αμφιλοχίας» ποσού 4.798,80€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη 04/06/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

  ΕΡΓΑΣΙΑ   Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά 75 % ΥΔΡ 6251       25% ΥΔΡ 6253 m3 10,00€ 387,00 3.870,00€
        Σύνολο 3.870,00€
        ΦΠΑ 24% 928,80€
        Γενικό Σύνολο 4.798,80€
CPV 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών  

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ