ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60425

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Ρούσση Πηνελόπη

Αμφιλοχία    13-7-20

 

Αριθ.  Πρωτ.     –  5.905  –

 

                     ΠΡΟΣ

      Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

                               Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως ισχύει σήμερα
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ιδιαιτέρως τα άρθρα 116,118 και 120
 3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
 4. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 30-7135.002
 5.  Το πρωτογενές αίτημα  20REQ007007362 2020-07-10 του τμήματος Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδομών  με το οποίο αιτείται την υλοποίηση της δαπάνης
 6. Το υπ. αριθμ. 5.823/10-7-20 τεκμηριωμένο αίτημα
 1. Την υπ. αριθμ. Α599/13-7-20 , (ΑΔΑ:912ΖΩΨΞ-1Φ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού   19.976,40 €  ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση – ψήφιση της πίστωσης (ΑΔΑΜ                20REQ007016134 2020-07-13)
 1. Την 10-7-20  μελέτη του Τμήματος  Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδομών
 2. Την  αριθμ. 170 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού για την συντήρηση συντριβανιού στην κεντρική πλατεία Αµφιλοχίας»

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την ανάθεση της ανωτέρω  προμήθειας   μέχρι την  ημέρα Παρασκευή 17/7/2020 και ώρα 9.30 π.μ. .

 

α/α Είδος Ποσοτ. Μον. Τιμή (ευρώ) Σύνολο
1 Φωτιστικά led 14 Τεμ. 375,00 5.250,00
2 Αντλία Μικρή 1,3 2 Τεμ 1.125,00 2.250,00
3 Αντλία Μεγάλη 1,7 1 Τεμ 1.500,00 1.500,00
4 Πίνακας 1 Τεμ 1.400,00 1.400,00
5 Μετασχηματιστές 3 Τεμ 120,00  360,00
6 Ανεμοδούριο 1 Τεμ  90,00   90,00
7 Μανδύες ψύξης 3 Τεμ 300,00   900,00
8 Μπεκ 20 Τεμ  25,00    500,00
9 Καπάκια από μάρμαρα 8 Τεμ 285,00 2.280,00
10 Βάνα αποχέτευσης 1 Τεμ 50,00     50,00
11 Φλοτέρ 1 Τεμ 30,00     30,00
12 Εργασία 1 κατ’ αποκοπή 1.500,00 1.500,00
Σύνολο 16.110,00
ΦΠΑ 24% 3.866,40
Γενικό Σύνολο 19.976,40

 Η ανωτέρω προμήθειας μετά εγκατάσταση, θα πρέπει να εκτελεσθεί εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Η προσφορά να συνοδεύεται με τα παρακάτω:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:
 • έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
 • δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
 • δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 • δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Επιτρέπει στο δήμο Αμφιλοχίας την καταγραφή των στοιχείων της επιχείρησης στις εφαρμογές του  όπως και την ανάρτηση τους  όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με τη νομοθεσία
 1. Ποινικό Μητρώο (έκδοση εντός τελευταίου τριμήνου ) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Φορολογική Ενημερότητα

 1. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 2. Τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τις προδιαγραφές του είδους

 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας  και  η Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας και ώρα 13:30 .

Συνημμένα :

 1. «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθεια Εξοπλισμού για τη συντήρηση συντριβανιού στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας» Απόφαση Δημάρχου αριθμ 170/2020  (ΑΔΑ:65Χ5ΩΨΞ-Μ2Ψ)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ