ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (ΚΟΙΝ. ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ, ΚΟΙΝ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 13/7/20

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -5.906-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου                30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444, FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Ρούσση Πηνελόπη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία ΔΕ Μενιδίου (κοινότητα Φλωριάδας, κοινότητα Μενιδίου)»

3.Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2020 ΚΑ 70.01-7333.002  «Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία ΔΕ Μενιδίου (κοινότητα Φλωριάδας, κοινότητα Μενιδίου)»» ποσού 10.961,60

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Παρασκευή 17/7/2020 και ώρα 9.30π.μ. :

  ΕΡΓΑΣΙΑ   Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123 Α Μ3 0,70€ 11.700,00 8.190,00€
2 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος , σε κάθε είδους έδαφος ΟΔΟ -1310 μ 0,65 1.000,00 650,00 €
Σύνολο 8.840,00€
ΦΠΑ 24% 2.121,60€
Γενικό Σύνολο 10.961,60€

 

Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τη χειμερινή περίοδο, οι αγροτικοί οδικοί οδοί έχουν υποστεί σοβαρή διάβρωση από την επιφανειακή απορροή, υπάρχουν πεσμένοι βράχοι και χώματα από τα πρανή των δρόμων, καλύπτοντας ολικώς ή μερικώς  το πλάτος τους, με αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω να κάνουν αδύνατη τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Η υπηρεσία αφορά απομάκρυνση όγκων από χώματα που εμποδίζουν την κυκλοφορία, μόρφωση και εξομάλυνση του οδοστρώματος με αναμόχλευση των χωμάτων.

Η απομάκρυνση  τυχόν ογκωδών αδρανών θα γίνει με συμβατικές μεθόδους. Τυχόν προϊόντα άρσης καταπτώσεων και άχρηστων υλικών θα διατεθούν για ισοπέδωση της επιφάνειας των οδών.

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Φορολογική ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών (έχοντας εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας) και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ