ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (αρ.

μελέτης ——- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.10.45 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος