Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τεχνική υποστήριξη αυτόματου συστήματος εμφακέλωσης

Ο Δήμος Αμφιλοχίας πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση της υπηρεσίας: «Τεχνική υποστήριξη αυτόματου Συστήματος εμφακέλωσης» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας

Πρωτογενές Αίτημα-Τεχνικές Προδιαγραφές

Εντυπο ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_