ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (αρ. μελέτης —— )(τεχνικές

προδιαγραφές Φ.25.16 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 1 (1)