ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος » συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού # 6.000,00 € # με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται την αριθ. 03/2019 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών .

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της επιχείρησης και τον τίτλο της υπηρεσίας μέχρι την 26 Μαρτίου  2019 ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00   στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας  με σημείωση ( Προσφορά για το Τμήμα Προμηθειών να μην ανοιχθεί )

 

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ 3 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ