ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα

Αμφιλοχία     154 -2020

 

 Αριθ.  Πρωτ.     – 3127  –

 

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ  2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

 

Έχοντας υπόψη :

 

  • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων )
  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
  2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
  • Τις διατάξεις του άρθρο 75 περίπτωση στ του 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας“, όπου αναφέρεται στις αρμοδιότητες των Δήμων η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • Τον ΚΑ 10-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων  του προϋπολογισμού   οικονομικού   έτους 2020
  • Την από 10-04-2020 Τεχνική Περιγραφή
  • Την αριθμ. 63/15-04-2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΑΑ4ΩΨΞ-539) με θέμα: «Έγκριση των εκδηλώσεων (ρίψη βεγγαλικών )  για την γιορτή του Πάσχα  έτους  2020  και εξειδίκευση της πίστωσης»
  • Την ανάγκη για την εκτέλεση δαπανών για την εκδήλωση του Πάσχα
  • Το αριθμ πρωτ. 3119/15-4-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την ανάθεση της προμήθειας πυροτεχνημάτων μέχρι την  ημέρα Μ. Πέμπτη    16/04/2020 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο fax 2642360414 ή   στη διεύθυνση, Γ. Στράτου , Τ.Κ. 30500, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μετά τη λήξη της ώρα παραλαβής οι προσφορές θα είναι εκπρόθεσμες.

 

Δεκτές γίνονται προσφορές σε φάκελο  ή στο fax

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές  και  η Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας και ώρα 11:00 την ίδια ημέρα .

 

Η προμήθεια αναλυτικά έχει ως εξής:

 

Α/Α EIΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 68 ΒΟΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 50,00 300,00
2 ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ  100 ΒΟΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 67,00 201,00
3 ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ  49 ΒΟΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 50,00 300,00
4 ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΜΑΣΟΥΡΙ  5 ΒΟΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 1,00 5,00
5 ΣΚΟΡΔΑΚΙΑ  ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,00 0,45 0,45
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΠΑΝΗ       806,45
  ΦΠΑ 24%       193,55
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       1000,00

 

 

 

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Λεωνίδας Κατσαντάς