Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ιδιωτικών–επαγγελματικών μέσων μεταφοράς, εταιριών-φυσικών προσώπων, για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών στα πλαίσια του ολοκληρωμένου σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας για το χρονικό διάστημα 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την κατάρτιση μητρώου ιδιωτικών – επαγγελματικών μέσων μεταφοράς (Λεωφορεία- Ταξί), εταιριών – φυσικών προσώπων, για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών στα πλαίσια του ολοκληρωμένου σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας, για το χρονικό διάστημα 2022-2023 (έως 31/12/2023)

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προβαίνει δια μέσου του αρμόδιου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, απόκρισης και αντιμετώπισης συνεπειών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, σύμφωνα με τις διατάξεις (Ν.3013/2002, Π.Δ 145/2010, Ν.4662/2020).

Στην κατηγορία πρόληψης, ετοιμότητας, απόκρισης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών υπάγονται και οι ενέργειές μας αυτές.

Η χρήση ιδιωτικών μέσων και προσωπικού για την αντιμετώπιση και πρόληψη φυσικών καταστροφών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, κ.λπ. προβλέπονται αντίστοιχα στις εγκύκλιους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αρ.πρωτ. 2195/2015, 6785/2014, 6658/2014, 1470/2014, 2450/2012, 1616/2014 κ.ο.κ.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση του μητρώου κατάρτιση και καταγραφής ιδιωτικών – επαγγελματικών μέσων μεταφοράς, εταιρειών – φυσικών προσώπων, που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στα όρια του Δήμου Αμφιλοχίας.

 

 ΚΑΛΕΙ

Όποιους επιθυμούν να υποβάλλουν στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Γ. Στράτου 5, αυτοπροσώπως ή με email: politikiprostasia@1257.syzefxis.gov.gr, αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο) οποιαδήποτε χρονική στιγμή , στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό-κινητό), e-mail και fax. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2642360425.

 

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 1599/86 (διατίθεται έντυπο), με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας: σταθερό-κινητό, e-mail και fax), όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, για την κατάρτιση Μητρώου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αμφιλοχίας για το χρονικό διάστημα 2022-2023 (έως 31/12/2023), όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις κατωτέρω τιμές ωριαίας αποζημίωσης.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 1599/86 (διατίθεται έντυπο), όπου θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα, που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, ακριβής θέση στάθμευσης τους) στον Δήμο Αμφιλοχίας.
  3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων που κατέχουν, καθώς και των οδηγών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ και θα τα καταθέσουν σε πρώτη ζήτηση).

 

Τα διαθέτοντα ιδία μέσα, του Δήμου Αμφιλοχίας, επιβατικά, ημιφορτηγά, δεν επαρκούν και δεν έχει στην διάθεσή του λεωφορεία, για την απομάκρυνση πολιτών. Για το λόγο αυτό θα προβεί για το σκοπό αυτό στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για το χρονικό διάστημα 2022-2023 (έως 31/12/2023) για την συνδρομή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αμφιλοχίας, με διάθεση ιδιωτικών μέσων, ταξί, λεωφορείων και προσωπικού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την έρευνα της υπηρεσίας μας για το κόστος των υπηρεσιών για τα λεωφορεία / ταξί, προτείνονται ως ΜΕΓΙΣΤΕΣ τιμές χρέωσης ανά ώρα / χλμ. (χωρίς Φ.Π.Α) να είναι οι κάτωθι:

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Τιμή
1 Μικρό μέσο μεταφοράς έως τεσσάρων επιβατών € /km 1,08
2 Αναμονή μικρού μέσου μεταφοράς έως τεσσάρων επιβατών € / h 9,00
3 Μέσο μαζικής μεταφοράς άνω των τεσσάρων επιβατών για
συνολική απόσταση διαδρομής μέχρι και 100km.
€ / h 22,50
4 Μέσο μαζικής μεταφοράς άνω των τεσσάρων επιβατών για
συνολική απόσταση διαδρομής από 100km μέχρι και 200km
€ / h 27,90
5 Μέσο μαζικής μεταφοράς άνω των τεσσάρων επιβατών για
συνολική απόσταση διαδρομής πάνω από 200km.
€ / h 49,50

 

Οι παραπάνω τιμές είναι οι ΜΕΓΙΣΤΕΣ τιμές χρέωσης ανά ώρα και ανά χλμ. (χωρίς Φ.Π.Α) .

Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση εργασίας- απασχόλησης του λεωφορείου – ταξί (πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου) του οδηγού του και του συνοδηγού (όπου αυτό προβλέπεται) για την παροχή υπηρεσιών προς αντιμετώπιση των επαπειλούμενων κινδύνων – προβλημάτων ή συνεπειών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές ή άλλων συναφών υπηρεσιών προς το σκοπό αυτό, οι οποίες θα ορίζονται κάθε φορά από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα ή άλλους φορείς ή υπηρεσίες κ.λπ ,θα συγκεκριμενοποιούνται δε κατά περίπτωση από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας.

Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του οδηγού σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του λεωφορείου / ταξί, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών.

Ως χρόνος απασχόλησης, του λεωφορείου / ταξί και του οδηγού και συνοδηγού, όπου απαιτείται, ορίζεται o πραγματικός χρόνος απασχόλησης του λεωφορείου / ταξί μετά από εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή εντολές Δημάρχου ή του αρμοδίου για την Πολιτική Προστασία κ.λ.π).

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται επίσης: η δαπάνη μεταφοράς των λεωφορείων / ταξί από το σημείο που ευρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η ανά τακτά διαστήματα ύστερα από εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας διενέργεια περιπολίας στους χώρους ευθύνης των λεωφορείων / ταξί.

Σε σχέση με τις ανωτέρω τιμές διευκρινίζεται ότι:

  • Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε πλήρη παροχή υπηρεσιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.
  • Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές περιλαμβάνονται (χωρίς επιπλέον αποζημίωση) ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κάτωθι :

Η διάθεση ενός συντονιστή για συντονισμό και επικοινωνία με τα λεωφορεία / ταξί, οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση του δρομολογίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, η ενεργοποίηση του μνημονίου συνεργασίας για το χρονικό διάστημα 2022-2023 για την συνδρομή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αμφιλοχίας, με διάθεση λεωφορείων / ταξί και προσωπικού που θα προκύψει, θα γίνει αυστηρά και μόνο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας της φυσικής- τεχνολογικής καταστροφής.

Οι τιμές, που εγγράφως θα αποδεχθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παραμένουν αμετάβλητες για όλο το διάστημα ισχύος του μνημονίου συνεργασίας.

Η παραπάνω απόφαση (120/2022) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμφιλοχίας έχει αναρτηθεί στο “Διαύγεια” με ΑΔΑ: 9ΟΒ5ΩΨΞ-ΕΟΟ

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2