Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση–επικαιροποίηση μητρώου εργοληπτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την συμπλήρωση – επικαιροποίηση μητρώου εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητάς του Δήμου Αμφιλοχίας για το χρονικό διάστημα 2023-2024 (έως 31/12/2024).

Ο Δήμος Αμφιλοχίας/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να προβεί στην επικαιροποίηση – συμπλήρωση του μητρώου εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων), που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητάς του Δήμου Αμφιλοχίας, με διάθεση μηχανημάτων, υλικών και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί.

ΚΑΛΕΙ

οποιονδήποτε  εργολήπτη, επιθυμεί να ενταχθεί στο Μητρώο Εργοληπτών, να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδομών, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Γ. Στράτου 5,  fax: 2642360414 και τηλ. 2642360423-425-445, αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο) σε κλειστό φάκελο ή στο email : politikiprostasia@1257.syzefxis.gov.gr ,εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται παρακάτω και έως 31-12-2024 , στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό-κινητό), e-mail και fax.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις), βεβαίωση μητρώου εμπειροτεχνών, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή υπεύθυνη δήλωση, ότι “διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα και θα τα προσκομίσει σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία”, ενώ για τις έκτακτες εργασίες συντήρησης υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Αμφιλοχίας βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Εργοληπτών ή Εμπειροτεχνών για έργα οδοποιίας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 1599/86 (διατίθεται έντυπο), με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας: σταθερό-κινητό, e-mail και fax), όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, για την κατάρτιση Μητρώου εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση έκτακτων εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητάς της, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αμφιλοχίας για το χρονικό διάστημα 2023-2024 (έως 31/12/2024), όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις κατωτέρω τιμές ωριαίας αποζημίωσης και για τις εργασίες συντήρησης το προεκτιμώμενο κόστος αμοιβής της Τεχνικής Έκθεσης που θα συντάσσεται κάθε φορά που θα απαιτηθεί.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 1599/86 (διατίθεται έντυπο), όπου θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, ακριβής θέση στάθμευσης τους) στον Δήμο Αμφιλοχίας, καθώς και ότι μπορούν να διαθέτουν χειριστές των οχημάτων και μηχανημάτων έργου όποτε ζητηθεί.
  4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν, καθώς και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια – και ως εργαλεία-, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ -όπου αυτά απαιτούνται-, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου, τέλη κυκλοφορίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ και θα τα καταθέσουν σε πρώτη ζήτηση).

ΟΡΟΙ

α) Οφείλουν να έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από τη στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως, είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για όλο το χρονικό διάστημα 2023-2024 (έως 31/12/2024), σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αμφιλοχίας και στα χωρικά όρια που έχουν προσδιοριστεί στην αίτηση του ενδιαφερόμενου, που θα τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία. Τα παραπάνω οχήματα και μηχανήματα έργου θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπεύθυνων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας ή κάθε άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου ή υπηρεσίας.

Για τις έκτακτες εργασίες συντήρησης να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε χρονικό διάστημα δύο ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς της τεχνικής έκθεσης της υπηρεσίας με την περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών.

β) Ο αριθμός των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκειά της ή τις απαιτήσεις των εργασιών συντήρησης. Για το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος των οχημάτων, μηχανημάτων έργου όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση. Η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού-χειριστών, αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών. Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι υπεύθυνος ώστε οχήματα- μηχανήματα έργων και προσωπικό-χειριστές να φέρουν τις απαραίτητες και νόμιμες άδειες.

γ) Τα οχήματα, μηχανήματα έργων και προσωπικό που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, θα αποζημιώνονται με τις τιμές που ορίζονται παρακάτω, για το διάστημα  2023-2024 (έως 31/12/2024) και οι οποίες έχουν ως εξής (χωρίς Φ.Π.Α.):

α/α Περιγραφή μονάδα Τιμή/ Ίπποι
1 Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) €/ώρα 45,00 100-130
2 Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) €/ώρα 50,00 131 και άνω
3 Προωθητήρας €/ώρα 90,00 D9
4 Προωθητήρας €/ώρα 70,00 D8
5 Προωθητήρας €/ώρα 60,00 D7
6 Προωθητήρας €/ώρα 50,00 D6
7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος €/ώρα 45 120-180 HP
8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος €/ώρα 50 180 HP και άνω
9 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 25,00 35-70
10 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 35,00 71-100
11 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 45,00 101-150
12 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 50,00 151-200
13 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 55,00 200 ανω
14 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 40 80-120
15 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 45 121-180
16 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 50 181 ανω
17 JCB €/ώρα 35
18 Ανατρεπόμενο φορτηγό €/ώρα 40,00 5-10t
19 Ανατρεπόμενο φορτηγό €/ώρα 42 10t >
20 Φορτηγό με βυτίο & Αντλια €/ώρα 32
21 Υδροφόρο (στάθμευση) €/ώρα 20,00 10t >
22 Υδροφόρο (τιμή φορτίου) €/τόνος 4,00 10t >
23 Καλαθοφόρο €/ώρα 40,00
24 Σφύρα €/ώρα 50
25 Γεωργικοί Ελκυστήρες €/ώρα 30
26 Χορτοκοπτικό καταστροφέας €/ώρα 40
27 Χορτοκοπτικό -Κοπή κλαδιών €/ώρα 40
28 Χορτοκοπτικό φορητό €/ώρα 20
29 Εκχιονιστικό & αλατοδιανομέας €/ώρα 100 170
30 Εργάτης ανειδίκευτος €/ώρα 4,00

 

Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστού του και του βοηθού χειριστού του, όπου αυτό προβλέπεται) για εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση επαπειλούμενων συνεπειών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή (πχ άρσεις καταπτώσεων, καθαρισμός υπερχειλισμένων ρεμάτων, αποχιονισμοί δρόμων, εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, κατολισθήσεις κ.λπ.), οι οποίες θα  συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την Τεχνική Υπηρεσία, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών.

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις- ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές αρμόδιων υπηρεσιών από τα σημεία συμβάντων) και απόφαση Δημάρχου και περατώνεται αυτός ο χρόνος μετά από την άρση της εντολής της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδος περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα παρακάτω :

  • η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών, της υπηρεσίας μέχρι τη λήξη αυτής.
  • Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή των εργασιών.

δ) Για τις εργασίες συντήρησης οφείλουν να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό και να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμφιλοχίας όπου και θα περιγράφονται αναλυτικά και θα προσδιορίζεται το τελικό κόστος αυτών περαιωμένο, το οποίο και αποδέχονται.

Οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση έκτακτων εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητάς της, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, κ.λπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση ή έκτακτες εργασίες συντήρησης, η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής ή των έκτακτων εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Αμφιλοχίας.

Εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς κ.λ.π.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας με τον Δήμο Αμφιλοχίας.

ε) Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96, Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 305/96, Ν. 1396/83, Π.Δ. 447/75, Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81, Ν. 1430/84, Π.Δ. 395/94, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 397/94, Π.Δ. 399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ. 149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού.

στ) Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο λύσης της συνεργασίας και την εξαίρεση του αναδόχου από το Μητρώο Εργοληπτών.

Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιμετώπιση και πρόληψη φυσικών και λοιπών καταστροφών προβλέπεται και από τις σχετικές εγκύκλιους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με αριθ. πρωτ. 8183/24-11-2015, 8184/24-11-2015 και 2648/8-4-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις για την παρούσα, μέχρι τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής του φακέλου στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδομών, στο τηλ. 2642360425-423-445. Η επιτροπή αξιολόγησης θα παραλαμβάνει τους φακέλους των ενδιαφερομένων εργοληπτών (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία θα παραδίδει μετά τη λήξη των εργασιών αξιολόγησης τον τελικό/επικαιροποιημένο Πίνακα Μητρώου Εργοληπτών του Δήμου Αμφιλοχίας και θα στέλνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για έγκριση”.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην υπηρεσία και η έλλειψη οποιουδήποτε από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συνιστά ουσιώδη λόγο αποκλεισμού κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων.

 

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κατσούλας

 

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση Εργοληπτών 1

Υπεύθυνη Δήλωση Εργοληπτών 2