Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας : “Ανάθεση υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου για την εύρυθμη λειτουργία του ταμείου και του λογιστηρίου, εσόδων και περιουσίας που έχουν άμεση ανάγκη αποστολής αλληλογραφίας για τη Δ.Ε. Αμφιλοχίας “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αμφιλοχία          31- 5 -2019 
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ.  Πρωτ.    – 5063 –
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                        Προς
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου  30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60445
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξ.      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας  ενδιαφέρεται να προσφύγει στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας  : «ανάθεση υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου  συν αξίας # 4.203,00 # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) για την εύρυθμη λειτουργία του ταμείου και του λογιστηρίου, εσόδων και περιουσίας  που έχουν άμεση ανάγκη αποστολής αλληλογραφίας για τη Δ.Ε. Αμφιλοχίας  για την οποία έχει συνταχθεί η αριθμ 21 /2019 μελέτη.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α-578/31-05-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού # 4.203,00 # του προυπολογισμού έτους 2019 .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
Συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ (€)
1 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (Απλά  Β προτεραιότητας ) έως 20 γρ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τεμ. 2.020 0,65 1.313,00 €
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (Απλά  Β προτεραιότητας ) έως 20 γρ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜ 100 0,85 85,00 €
2 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (Συστημένα  Β προτεραιότητας ) έως 20 γρ Τεμ 1.100 2,55 2.805,00 €
ΣΥΝΟΛΟ       4.203,00 €

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι την 5/6/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. . Η μελέτη και κάθε πληροφορία παρέχεται καθημερινά τις εργάσιμες ώρες στον 3ο όροφο στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας ( αρμόδια υπάλληλος Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα) τηλ επικοινωνίας 2642360445.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (τελευταίου τριμήνου)

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) σε ισχύ

 Με εντολή Δημάρχου

Ο αντιδήμαρχος

 Νικόλαος Χούτας

1. MELETH