ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ συν. προυπολογισμού 12.400,00 € με ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε όχημα -μηχάνημα. Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται την αριθ. 03/2019 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1.  ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

  2.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ