ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ   για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης 2023 -2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό  Άνω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ   για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης 2023 -2025) » συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού # 1.159.120,75 € # (καθαρή αξία 934.774,80  €) σύμφωνα με τους  όρους και τις προϋποθέσεις της  αριθμ πρωτ. 3471/10-3-2023 Διακήρυξης

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 186927

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Α.Φ.Μ. 998786086 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ  30500 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2642360445 e-mail: dimamfil@otenet.gr   Iστοσελίδα: ) www.dimosamfilochias.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Iστοσελίδα: )www.dimosamfilochias.gr

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες –διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΑ : 13  Μαρτίου  2023 ημέρα Δευτέρα

Και ώρα :   14:00

ΗΜΕΡΑ: 12  Απριλίου  2023 ημέρα Μ. Τετάρτη   και ώρα 14: 00

Πληροφορίες  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, πληροφορίες Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα τηλ. 2642360445.

Ο Δήμαρχος

Κατσούλας Γεώργιος

Συνημμένα:

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ..

3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.ΜΕΛΕΤΗ.ΕΕΕΣ.

4.ENTYΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc