«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό  Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2019 (για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης) » συνολικής δαπάνης ποσού 364.942,23 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τους  όρους και τις προϋποθέσεις της  παρούσας Διακήρυξης

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :65077

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

MELETH ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ