« Προμήθεια βενζινοκίνητου ψεκαστήρα πλάτης συν προυπ.  #148,80 € #»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την  « Προμήθεια βενζινοκίνητου ψεκαστήρα πλάτης συν προυπ.  #148,80 € #» με τη διαδικασία «δημόσιας σύμβασης  ήσσονος αξίας»

Κατάθεση προσφορών Έως την ημέρα:         Παρασκευή ,  26  Νοεμβρίου 2021  και ώρα: 14:00

Συνημμένα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ-1.pdf