Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ινάχου( Αγρίδι, Σταθάς)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      6/12/2018

 Αριθ.  Πρωτ.                –    12452  –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. Ινάχου 
  4. Τον ΚΑ 30-6662.011 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α875 με ΑΔΑ Ψ0ΛΑΩΨΞ-Ζ2Υ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 3000,00 €   για την εν λόγω προμήθεια

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα  10-12-2018   και ώρα 10.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή Δαπάνη
1 Τσιμεντοσωλήνες Φ 100 τεμ 30 40,47 1.214,10
2 Τσιμεντοσωλήνες Φ 80 τεμ 2 28,25 56,50
3 Τσιμεντοσωλήνες Φ 60 τεμ 24 17,75 426,00
4 Τσιμεντοσωλήνες Φ 50 τεμ 12 13,85 166,20
        Αξία 1.862,80
        Φ.Π.Α. 24% 447,07
        Στρογγυλοπ +0,13
        Σύνολο 2.310,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ.    522/2018 (ΑΔΑ 6Ρ0ΧΩΨΞ-ΗΨΗ) απόφαση του Δημάρχου Αμφιλοχίας .

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ