Προμήθεια μεταλλικών σχαρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια μεταλλικών σχαρών (αρ. μελέτης —— )(τεχνικές

προδιαγραφές Φ.25.55 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος