Προμήθεια μεταλλικών καλυμμάτων φρεατίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια μεταλλικών καλυμμάτων φρεατίων (αρ. μελέτης —

—– )(τεχνικές προδιαγραφές -Φ.25.57 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος