Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Αμφιλοχίας για δύο έτη συνολικού προϋπολογισμού 149.999,08 ευρώ(με Φ.Π.Α)

Περίληψη Διακήρυξης_90ΔΧΩΨΞ-ΛΚ1

Διακήρυξη 2023 ελαστικά_23PROC013041065

espd-request-v2