«Προμήθεια ειδών τροφίμων για την Παιδική Εξοχή Μπούκας με απευθείας ανάθεση» συνολικού προϋπολογισμού # 16.963,50 € #

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το τμήμα 1Β της αριθμ. 41/2022  μελέτης «Προμήθεια ειδών τροφίμων για την Παιδική Εξοχή Μπούκας με απευθείας ανάθεση» συνολικού προϋπολογισμού # 16.963,50 € # (καθαρής αξίας #15.011,95 €# ) (Ομάδες 1Β, 2Β,3Β,4Β και5Β) , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρ. 6 του Ν.4412/2016  ( κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα)

Συνημμένα:

1. Πρόσκληση