ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2018) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Διακηρύσσει  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων με  ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2018) ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»  (διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)   (διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ) 2018-2019 συνολικού προυπολογισμού 150.001,51 €».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι :

 α. για τα είδη: ελαιόλαδο ,οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά, και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα)   το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμοδίας υπηρεσίας εμπορίου του Ν. Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και του Ν.3438/06 άρθρο 13.

β. για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει  η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών και με την προϋπόθεση  ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας βάσει της υπ’ αριθμ. 15 /2018 Μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για το χρονικό διάστημα : α. προμήθεια τροφίμων  για την Παιδική Εξοχή Μπούκας για τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο – Αύγουστο του έτους 2018 και β. για τα τρόφιμα του Ν.Π. ( Παιδικούς Σταθμούς και το ΚΑΠΗ ) για  ένα (1) έτος από την ημερομηνία της σύμβασης γ. Η προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και των Ν.Π. για  ένα (1) έτος από την ημερομηνία της σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 15 2018

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ