Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Αμφιλοχίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης που θα πραγματοποιηθεί στη δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας από 3/10/2022 έως και 09/10/2022 στο χώρο του Λιμανιού, προκηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τον καθορισμό των λοιπών όρων και προϋποθέσεων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δηλώσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 15-09-2022 έως 26-09-2022.

Οι αιτήσεις/δηλώσεις συμμετοχής και τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο αρμόδιο Γραφείο Οικονομικής Ανάπτυξης ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από δημόσια αρχή με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και στον κανονισμό λειτουργίας.

Εναλλακτικά δύναται οι αιτήσεις/δηλώσεις με τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο tsaolga2004@yahoo.gr

Στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021 μπορούν να συμμετέχουν ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι: α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, β) Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και δ) Άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση για συγκεκριμένη κατηγορία πωλούμενων ειδών/παροχή υπηρεσίας όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργίας, και η επιλογή θα γίνεται ανά κατηγορία.

Η όλη διαδικασία θα διενεργηθεί από την επιτροπή διενέργειας εμποροπανήγυρης.

Στην αναλυτική προκήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων αναφέρονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, η διάρθρωση του χώρου σε κατηγορίες ανάλογα με τα πωλούμενα είδη ή την παροχή υπηρεσίας, τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη με τους όρους διάθεσης αυτών, η διαδικασία των εγκρίσεων συμμετοχής, τα καταβαλλόμενα τέλη και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο αρμόδιο Γραφείο Οικονομικής Ανάπτυξης και στα τηλέφωνα: 2642360406, 2642360405.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ