Προµήθεια αγωγών – υλικών ύδρευσης ∆.Ε Αµφιλοχίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια αγωγών – υλικών ύδρευσης Δ.Ε Αμφιλοχίας (αρ.

μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.12 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος