ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας , προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την κατασκευή  του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΣΟΡΑΧΗΣ) » συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00€» με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού, της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 με  προϋπολογισμό δαπάνης  δημοπρατουμένων εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, )  221.760,47  € και συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  280.000,00  €.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης

 Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών    :                       30./04/2019    ώρα      14:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών                   :                       06/05/2019    ώρα      11:00

 

Το έργο χρηματοδοτείται από  το πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

TEXNIKES ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΔ