ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την  «Προμήθεια  ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος »   , προϋπολογισμού 50.009,20 € ( πενήντα χιλιάδες εννέα ευρώ και είκοσι  λεπτά ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 40.330,00 Ευρώ)

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

7880ΩΨΞ-Ξ3Ξ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ