Δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Αμφιλοχίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσια πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Αμφιλοχίας στην θέση «ΑΡΓΙΛΟΣ»  της Τ.Κ Στάνου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ _ ΩΞΤΠΩΨΞ-ΡΗΕ

ΔΙΑΚΥΡΗΣΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ _ ΨΕ9ΞΩΨΞ-ΘΨΞ