ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΔΑ : ΨΖΠΙΩΨΞ-ΛΙΕ

Αρ.πρωτ.: 9481

Ημερομηνία: 07/07/2022

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργούμενης  έκτασης που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Στάνου στη θέση «ΑΓΡΙΛΟΣ» και έχει έκταση 207 στρέµµατα, µε επικείμενα σε αυτή 900 ελαιόδεντρα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18/07/2022, ηµέρα ∆ευτέρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Αμφιλοχίας και ώρα 11:00 έως 11:30 π.µ. Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί στις 25/07/2022 ίδια ημέρα και ώρα με τους ίδιους όρους. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο µίσθωµα) ορίζεται το ποσό των 300,00 ευρώ το οποίο αφορά το συνολικό µίσθωµα για όλη την διάρκεια της µίσθωσης, ήτοι ως 31/12/2022.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

  1. Αίτηση για συμμετοχή στην δημοπρασία.

2.Εγγύηση συμμετοχής ήτοι γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δημοπρασία, ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζομένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης ή Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ήτοι 30 ευρώ.

  1. ∆ηµοτική ενηµερότητα από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του ∆ήµου Αμφιλοχίας.
  2. Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι: α) είναι κατ’ επάγγελµα γεωργός και β) δεν είναι κάτοχος καλλιεργήσιμων εκτάσεων συνολικά μεγαλύτερων των 300 στρεµµάτων.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση για τους όρους της διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήµου Αμφιλοχίας και ότι τους δέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη.

Πληροφορίες και αντίγραφα διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα  Εσόδων όλες τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες 09:00 έως 13:00. ∆ιεύθυνση Γ. Στράτου,

Τηλέφωνο : 2642360410.

Αρμόδιος υπάλληλος : Φλώρος Κων/νος

E-mail : k.florosesoda@1257.syzefxis.gov.gr

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ