ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ) »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

O Δήμος Αμφιλοχίας , προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική  διαδικασία  κάτω των ορίων  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής  του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ) » που θα διεξαχθεί με βάσει τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 με  προϋπολογισμό δαπάνης  δημοπρατουμένων εργασιών  (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, )  97.964,64  € και συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  122.000,00  €.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων  , θα συνταχθεί  και θα υποβληθεί  σύμφωνα με το σύστημα  ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΩΝ ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Διεύθυνση και σημείο επαφής  απ’ όπου  μπορεί να διατεθεί  το κείμενο της διακήρυξης  καθώς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης  είναι  ο ειδικός , δημόσια  προσβάσιμος χώρος «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» της πύλης  WWW.PROMITHEUS.GOV.GR, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: https://www.dimosamfilochias.gr (Τυχόν άλλες πληροφορίες  σχετικά με το διαγωνισμό θα δίνονται από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών  του Δήμου Αμφιλοχίας , Γ. Στράτου 5 Δημαρχείο 3ος όροφος  Τ.Κ.. 30500 τηλ 2642360423 και 2642360445, φαξ 2642360414, κο Μίλης και κα Μπιστιντζάνου)

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών  :          5./11/2018    ώρα      14:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών         :           9 /11/2018    ώρα      12:00

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

κ.α.α

Κοπίδης Κων/νος

Αντιδήμαρχος

EΣΥ ΕΡΓΟΥ

OIKONOMIKH PROSFORA

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

TEYD

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΓΣΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΑΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ