Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού εργασίας  στους εργαζόμενους του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος συν. προυπολογισμού # 4.447,47 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού εργασίας  στους εργαζόμενους του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος » συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού # 4.447,47 € # με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται την αριθ. 10/2021 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών .

Συνημμένα:

1.ΜΕΛΕΤΗ 10 /2021

2.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ