ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 82704

Ο Δήμος Αμφιλοχίας , ανακοινώνει ότι ο ανοικτός ηλεκτρονικός  διαγωνισμός του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ) » συνολικού προϋπολογισμού 555.000,00 €»  με αριθμ συστήματος 82704  με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  στις  24-05-2019 ώρα 15:00 μ.μ.  λόγω ανακοίνωσης του ΕΣΗΔΗΣ ότι την Παρασκευή 24-05-2019 από ώρα 08:00 έως 17:00 θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης

 παρατείνει την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και διαμορφώνονται ως εξής :

Νέα Καταληκτική ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών   :29 /05/2019    ώρα     15:00 μ.μ.

 Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών : 04 /06/2019    ώρα      11:00 π.μ.

AΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΨΘ55ΩΨΞ-ΛΟΚ