Ορισμός Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις  διατάξεις του  άρθρου 59  του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (Α  87), όπως  αντικαταστάθηκε  από  την  παρ  1  του  άρθρου  68  του  ν. 4555/2018 (Α 133) Πρόγραμμα  Κλεισθένης Ι,  αναφορικά  με  τον  ορισμό  των  Αντιδημάρχων  και  την  αναπλήρωση  του  Δημάρχου  και  από  το  άρθρο  5  του  ν  4623/2019 (Α΄134).
 2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  παρ.  1 εδαφ. 5 περί  σύστασης  Δήμων  του  ν  3852/2010.
 3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  του  ν. 3852/2010  όπως  τροποποιήθηκε και  ισχύει, περί  συγκρότησης  Δήμων.
 4. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  75  και  76  του  ν. 3463/2006  (ΦΕΚ  114/8-6-2006) «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων και  Κοινοτήτων» όπως  ισχύουν περί  άσκησης  αρμοδιοτήτων  δημοτικών  αρχών.
 5. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  89  του  ν. 3463/2006  περί  αναπλήρωσης  του  Δημάρχου  κατά  το  διάστημα  της  απουσίας  του.
 6. Τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρου 9  του  ν. 3852/2010  σχετικά  με  τη  διάρκεια  της  δημοτικής  περιόδου, όπως  τροποποιήθηκαν και  ισχύουν.
 7. Τις  διατάξεις  του  άρθρου 61  του  ν. 3852/2010  σχετικά  με  υποχρεώσεις  Δημάρχου, Αντιδημάρχου  και  μελών  επιτροπών.
 8. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  του  ν. 4071/2012 (ΦΕΚ  85 Α) περί  Ρυθμίσεων  για  το  σύστημα  διακυβέρνησης  των  δήμων  και  των  περιφερειών.
 9. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  92  του  ν.  3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  από  το  άρθρο  33  του  ν. 4483/2017  (Α  107) και  της  παρ. 3 ε΄ άρθρου  3  ν. 4051/2012 (Α΄40)  σχετικά  με  την  αντιμισθία.
 10. Τις  διατάξεις του  ν. 3861/2010 περί  ενίσχυσης  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών, διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο «Πρόγραμμα  Διαύγεια»  και  άλλες  διατάξεις»  όπως έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  μέχρι  σήμερα.
 11. Την  υπ.  Αρ.  28549/16-4-2019 (ΦΕΚ  1327/17-4-2019 /Β) απόφαση ΥΠ.ΕΣ «Πρωτοβάθμιοι  και  Δευτεροβάθμιοι  Οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  της  Χώρας, σύμφωνα  με  το  ν. 3852/2010, όπως  ισχύει».
 12. Τα  επίσημα  πληθυσμιακά δεδομένα  της  τελευταίας  απογραφής έτους  2011, σύμφωνα   με  τα  οποία ο  πληθυσμός  του  Δήμου  Αμφιλοχίας ανέρχεται  στους 17.056  κατοίκους.
 13. Την  αρ.  82/2019  εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ  (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ)  με  θέμα  «Ορισμός  Αντιδημάρχων».
 14. Το  γεγονός  ότι  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  Αντιδήμαρχοι  μπορούν  να  ορισθούν  από  όλες  τις  δημοτικές  παρατάξεις  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ. 1  του  άρθρου  59 του  ν. 3852/2010, όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει.
 15. Το  από  2-9-2022   πρακτικό  έγκρισης  από  τη  δημοτική  παράταξη  «Ανεξάρτητη  Κίνηση  Βαλτινών» σύμφωνα  με  τα  οποία η  εν  λόγω  παράταξη  συναινεί  και  δίνει  την  έγκρισή  της  για  τον  ορισμό  του  δημοτικού  συμβούλου κ. Ριζογιάννη  Κωνσταντίνου ως  Αντιδημάρχου.
 16. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αμφιλοχίας (ΦΕΚ 1898/Β/2018).
 17. Την  ανάγκη  επικουρίας  του  Δημάρχου στο  έργο  του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε  τους  κατωτέρω  δημοτικούς  συμβούλους  ως  Αντιδημάρχους  του  Δήμου Αμφιλοχίας,  με  θητεία  από  6-9-2022 μέχρι και 31-12-2023 ως  εξής:

 1. ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου,

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου και συγκεκριμένα: αρμοδιότητες διαχείρισης κοιμητηρίων, σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, συντήρησης πρασίνου , εποπτείας περιβάλλοντος.

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος προμηθειών και συγκεκριμένα: αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών/εξοπλισμού, υπηρεσιών.

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα αρμοδιότητες στον τομέα φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και αλιείας καθώς και σε θέματα τουρισμού.

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Δημοτικών Υπηρεσιών ΔΕ. Ινάχου και Δ.Ε Μενιδίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

-την ευθύνη για τα δεσποζόμενα ζώα

-τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια όλου του Δήμου.

-την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του και το γνήσιο της υπογραφής.

 

 1. ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ,

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

Στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών και συγκεκριμένα: αρμοδιότητες μελέτης και κατασκευής έργων, εξοικονόμησης ενέργειας, σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας. Πλέον αυτών αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων (πλην αυτών του τμήματος Περιβάλλοντος, καθαριότητας και πρασίνου).

την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος δόμησης και πολεοδομικών εφαρμογών και συγκεκριμένα : αρμοδιότητες υπηρεσιών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και κυκλοφορίας.

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης και συγκεκριμένα: αρμοδιότητες σε θέματα συνδέσεων και αιτημάτων, διαχείρισης παροχών, διαχείρισης δικτύου άρδευσης, δικτύου ύδρευσης, λειτουργίας αντλιοστασίων, αρμοδιότητες σε θέματα αποφράξεων, διαχείρισης δικτύου αποχέτευσης, λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού.

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Δημοτικών Υπηρεσιών ΔΕ. Ινάχου και Δ.Ε Μενιδίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

-την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του και το γνήσιο της υπογραφής.

 

 1. ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΩΜΑ,

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.

Στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης των Πολιτικοδιοικητικών Οργάνων του Δήμου σε θέματα διοικητικής μέριμνας.

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών .

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Λογιστηρίου, Εσόδων και Περιουσίας και συγκεκριμένα σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών και σε θέματα προϋπολογισμού.

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Ταμείου.

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος ΚΕΠ.

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ρύθμισης επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προστασίας του καταναλωτή και σε θέματα απασχόλησης.

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Προγραμματισμού και Νέων Τεχνολογιών και συγκεκριμένα αρμοδιότητες προγραμματισμού, σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων, αποτελεσματικότητας και απόδοσης, ποιότητας και οργάνωσης , Νέων Τεχνολογιών και διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ.

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Δημοτικών Υπηρεσιών ΔΕ. Ινάχου και Δ.Ε Μενιδίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

-τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια όλου του Δήμου.

-την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του και το γνήσιο της υπογραφής.

 

 1. ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα,

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στην οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Πρόνοιας.

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και συγκεκριμένα αρμοδιότητες σε θέματα προαγωγής της δημόσιας υγείας, σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης, σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού.

-τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατικά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

-την παρακολούθηση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

-τη διερεύνηση των συνθηκών τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.

-το σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

-τη μέριμνα για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

-την μέριμνα για την τήρηση φυσικής αποθήκης ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

-την επεξεργασία στοιχείων από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και την παρακολούθηση σχετικών δεικτών αποδοτικότητας.

-την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του και το γνήσιο

 

Β. Οι  ανωτέρω  κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας  τους  δεν  μπορούν  να  εκλεγούν  ή  να  είναι  μέλη  του  προεδρείου  του  δημοτικού  συμβουλίου.

Γ. Η  ανάκληση  του  Αντιδημάρχου  είναι  δυνατή  μετά  την  πάροδο  έξι (6)  μηνών  από  τον  ορισμό  του,  με  ειδικά  αιτιολογημένη  απόφαση  του  Δημάρχου,  για  λόγους  που  ανάγονται  στην άσκηση  των καθηκόντων  του.

Δ. Όταν  ο  Δήμαρχος  απουσιάζει  ή  κωλύεται, τα  καθήκοντά  του  ορίζεται  να  τα  ασκεί  ο  Αντιδήμαρχος  κ. Μπεχλιούλης  Νικόλαος που  αναπληρώνει  το  Δήμαρχο, και  όταν  αυτός  απουσιάζει  ή  κωλύεται  τα  καθήκοντα  του  Δημάρχου  θα  ασκούνται από  τον  Αντιδήμαρχο  κ. Νίκα  Νικόλαο.

Η  παρούσα  να  δημοσιευτεί  σε  μία  ημερήσια εφημερίδα  και,  αν  δεν  υπάρχει  ημερήσια  σε  μια  εβδομαδιαία  της  πρωτεύουσας  του  Νομού  και  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  και  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια».

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ